<name><![CDATA[TGI-Connect .53]]></name>

Latitudes: 

<latitude>43.6543</latitude>

Longitudes: 

<longitude>-79.6556</longitude>