<name><![CDATA[TGI-Connect .57]]></name>

Latitudes: 

<latitude>45.9019</latitude>

Longitudes: 

<longitude>-82.2601</longitude>